Privacy Policy

Privacy Policy Euro Taxi Nijmegen

Op de website kunnen links naar websites van derden te vinden zijn. Euro Taxi Nijmegen draagt geen verantwoording over het gebruik van gegevens door deze derden. Gebruiker wordt derhalve geadviseerd het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

De gegevens die door Gebruiker worden verstrekt bij gebruikmaking van de diensten worden door Euro Taxi Nijmegen vastgelegd en verwerkt. Alle persoonsgegevens worden met vertrouwelijkheid behandeld.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Ten einde de dienst te kunnen uitvoeren, zijn enkele persoonsgegevens van de Gebruiker nodig. Bij het bezoeken van de website worden IP-adres en user-agent uitgelezen en bij gebruikmaking van de geboden dienstverlening door Euro Taxi Nijmegen kunnen naam, e-mailadres, telefoonnummer, instap en uitstapadres, datum, tijdstip, aantal personen en optioneel een veld met extra informatie zoals aantal koffer e.d. worden ingevoerd en opgeslagen. Ingevoerde persoonsgegevens dienen volledig, juist en actueel te zijn. In sommige gevallen geeft Euro Taxi Nijmegen deze gegevens gecontroleerd door aan derden, bij voorbeeld wanneer een rit word uitgevoerd door een andere partij.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die gebruikers verstrekken gedurende het registratie en verzendproces worden door Euro Taxi Nijmegen verwerkt met een of meer van onderstaande doeleinden:

 • Mogelijk maken van communicatie;
 • Mogelijk maken van logistieke afhandeling;
 • Verlenen van klantenservice/support;
 • Monitoren van de technische infrastructuur en analyse van gebruik van de website;
 • Mogelijk maken van betalingen;
 • Het voldoen aan de op Euro Taxi Nijmegen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gegevensverstrekking aan derden

Euro Taxi Nijmegen stelt, uitgezonderd op grond van wettelijke verplichtingen, geen gegevens van Gebruikers ter beschikking aan derden, behoudens aan partijen die door Euro Taxi Nijmegen worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening, te weten:

 • Logistieke partners;
 • Web analytics leveranciers;
 • Call center / customer care leverancier;
 • Payment Service Provider;
 • Klanten die verzoeken zelf contact op te nemen met derde partij, zoals bv een derde logistieke partner

Beveiliging gegevens

Euro Taxi Nijmegen respecteert de privacy van haar Gebruikers en draagt er de grootst mogelijke zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. De database van Euro Taxi Nijmegen is uitsluitend, en voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, toegankelijk voor medewerkers van Euro taxi Nijmegen.  Euro Taxi Nijmegen spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Dit betekent dat Euro Taxi Nijmegen in ieder geval gebruik maakt van:

 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in de persoonlijke gegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van Euro Taxi Nijmegen en toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Gebruiker dient dit schriftelijk kenbaar te maken.

Cookie beleid Euro Taxi Nijmegen

Om te zorgen dat de website van Euro Taxi Nijmegen goed werkt wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen door de browser. De in het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk de interactie tussen de website en de browser in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van authenticatie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie binnen de website van Euro Taxi Nijmegen, onder meer ter voorkoming van fraude en ter verbetering van dienstverlening.

Cookie-instellingen in de browser

Gebruiker kan zelf de cookie-instelling van de browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Indien instellingen van de browser zodanig zijn dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan het zo zijn dat sommige functionaliteiten van de website van Euro Taxi Nijmegen niet meer (optimaal) functioneren.

Links

Op de website kunnen links naar websites van derden te vinden zijn. Euro Taxi Nijmegen draagt geen verantwoording over het gebruik van gegevens door deze derden. Gebruiker wordt derhalve geadviseerd het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging van deze Privacy Policy

Euro Taxi Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Gebruiker wordt geadviseerd deze Privacy Policy geregeld te raadplegen.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en deze Privacy Policy zijn welkom

Euro Taxi Nijmegen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131372. Het BTW-nummer van Euro Taxi Nijmegen is NL16.39.10.935.B02.